Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

W?adze Uczelni

Kanclerz dr in?. Aleksander Socha

Sekretariat Kanclerza
Specjalista - Gra?yna Giec, tel. +48 89 523-37-56
e-mail: socha@uwm.edu.pl

Kompetencje

1.      Kieruje administracj? i gospodark? Uniwersytetu w zakresie nie zastrze?onym dla Rektora i Prorektorów oraz kontroluje i ponosi odpowiedzialno?? za wydatkowanie ?rodków finansowych przyznanych na nadzorowan? dzia?alno??.

2.      Nadzoruje proces realizacji inwestycji i remontów w Uniwersytecie.

3.      W ramach swoich kompetencji Kanclerz:

1)     zawiera w imieniu Uniwersytetu umowy, w których warto?? zobowi?zania nie przekracza jednego miliona z?otych;

2)     zatrudnia pracowników:

a)      administracji,

b)      obs?ugi i robotników,

c)      dziekanatów,

d)     Wydawnictwa Uniwersyteckiego

e)      Zak?adu Poligraficznego,

f)       Archiwum Uniwersytetu,

g)      pozosta?ych wykonuj?cych obs?ug? jednostek organizacyjnych, wobec których przepisy nie wymagaj? zatrudnienia przez Rektora lub Prorektorów;

3)     nadzoruje funkcjonowanie podleg?ych jednostek organizacyjnych;

4)     inicjuje zmiany organizacyjne w podleg?ych jednostkach organizacyjnych;

5)     tworzy zasady wykorzystania ?rodków na realizacj? programów wspó?finansowanych z funduszy pochodzenia zagranicznego;

6)     tworzy i nadzoruje system wewn?trznych przepisów i zasad dotycz?cych realizacji zada? w podleg?ych jednostkach.

4.      Kanclerzowi podlegaj?:

1)      jednostki organizacyjne administracji i obs?ugi Uniwersytetu,

2)      dziekanaty w zakresie okre?lonym w Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu,

3)      Zak?ad Poligraficzny.

5.      Kanclerz wspó?pracuje z Rektorem i Prorektorami w sprawach obj?tych zakresem swojego dzia?ania.

Terminy przyj?? interesantów: Poniedzia?ek godz. 1300 - 1500


Ta strona by?a odwiedzana 1504 razy (w tym z UWM 173 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-17
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Kamil Strzelecki

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa